top of page

Market Research Group

Public·59 members

Zlaté Moravce Podbrezová živý 17/11/2023 Šport


pred 5 dňami — Zlaté Moravce - Podbrezová 0:2. ViOn prebral po úspešnej záchrane ... živý chat. Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých ...


Je to 1:0 pre n�s. Trusa bol par�dne vysunut� Hercom, ale st�l v malom ofsajde. �ava�ku si vysk��al Mondek. Nemieril v�ak presne. Pri pr�le�itosti n�ho pr�chodu sa dal dokopy aj dom�ci fanklub zrejme z ml�de�n�ckych futbalistov Zlat�ch Moraviec. Mil� gesto. Bude tu pekn� atmosf�ra. Zlat� Moravce vybojovali aj roh, ale po �onkovom centri a Mo�kovej hlavi�ke skon�ila lopta mimo ihriska. Op� sme sa museli br�ni� a konkr�tne Popovi� predviedol pohotov� z�krok vybehnut�m. Pred �ou toti� zahral rukou. Brenkus zahral �tandardku, ktor� akur�t dospela do na�ej kontry. Ani my sme v nej neuspeli. Striedanie v t�me FC ViOn Zlat� Moravce: z ihriska odch�dza Mondek, prich�dza Nsumoh. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Ramadan, prich�dza Mendez, z ihriska odch�dza Gavri�, prich�dza Veselovsk�. Aj druh�kr�t v z�pase sme mali poriadne kusisko ��astia. Gono sa ocitol v g�lovej poz�cii. Po jeho strele to spo�iatku vyzeralo na Popovi�ove jasli�ky, ale nejak�m z�zra�n�m sp�sobom zvl�dol posla� loptu do bezpe�ia. Ramadan z prav�ho kr�dla na�iel Hercovu hlavu, ale ten v n�ro�nej poz�cii nemieril presne. Po pauze s� akt�vnej�� dom�ci, ktor�m skuto�ne padla vhod. Azda im to dlho nevydr��. Na druhej strane sa kvalitn�m z�krokom v �estn�stke predviedol Csinger, ktor� tak odzbrojil �erepkaia. Ku g�lu sme boli e�te bli��ie, ke� v r�chlej kontre vysunul Andzouana do �estn�stky Ramadana, ktor� minul len o vl�sok. M�me tu prv� v�nej�iu �ancu na sk�rovanie. Na jej konci zakon�oval Andzouana, ktor� ale z dobrej poz�cie nemieril presne. Od n�s Ramadan zahral roh priamo do �estn�stky, kde dominovali hr��i n�ho s�pera. Na�i fan��ikovia si aj vonku pre na�ich hr��och pripravili kr�snu choreografiu. �akujeme! U� v 2. Zlaté Moravce Železiarne Podbrezová zápas naživo 11 pred 6 dňami — FC ViOn Zlaté Moravce sa stretne s tímom FK Železiarne Podbrezová dňa 11. 11. 2023 o 14:00 UTC na štadióne Stadion FC ViOn, Zlate Moravce ... Ramadan loptu poslal do �estn�stky, kde neskuto�ne nebezpe�ne pre�la tesne pred br�nkovou �iarou a ch�balo n�m skuto�ne m�lo, aby sme ju dorazili. Hne� po g�le bola v obrovsk�ch hor��av�ch nariaden� ob�erstvovacia prest�vka. �oskoro pokra�ujeme. GOOOOOOOOOOOL! Dostali sme sa, kde sme chceli by�. Vedieme a ver�me, �e vies� budeme. Viacer�mi presn�mi prihr�vkami sme postupne rozlept�vali obranu s�pera a� Ramadan posunul kr�snu rozhoduj�cu prihr�vku na K��era, ktor� prudko zakon�il a Sl�vik mierne zav�hal. [[ŽIVÝ PRENOS>>>]] Zlaté Moravce : Zemplín zápas naživo 20. 10. 2023 — [ŽIVÝ PRENOS>>>]] Zlaté Moravce : Zemplín zápas naživo 20 októbra 2023 Moravce-Vráble. Michalovce. 20.10. 08:30. SLOVENSKOSlovnaft Cup. Zahral ho Brenkus, v�bec sa netrafil zle, ale Popovi� ho skvel�m z�krokom vyhcytal. Dne�n� stretnutie sleduje 3008 div�kov. Trusa sa ne��astne po�mykol a skosil aj �onku. Obaja s� otrasen�, �onka viac, no sn�� bud� obaja v poriadku. M�me pred sebou posledn� desa�min�tovku a zatia� to vyzer� dobre. S�per n�s nedok�e zatla�i�, a tak si mus�me postr�i� u� len n�hodn� pr�padn� v�pady. Herc mal dobr� �ancu, ale jednalo sa o zbyto�n� rozruch. �vodn� v�kop patril dom�cemu celku. Po prvom pol�ase ideme spokojn� do �atne, preto�e vyhr�vame a vedieme zasl��ene. Aj dom�ci mali �ance, boli hnan� dopredu publikom, ale podstatne nebezpe�nej�� sme boli my. Ver�me, �e na tento v�kon nadvia�eme a domov zoberieme v�etky tri body. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. Rozhodca pridal k prv�mu pol�asu e�te jednu min�tu. Weir zahral v z�vere pol�asu roh na bli��iu �r�, pri ktorej v�ak kra�oval Trusa. Ramadan vybojoval roh, ktor� aj zahral na kr�tko Andzouanovi a potom sme u� videli u� len nepresn� zakon�enie. Zahrali sme n�sledne rohov� kop, ale z neho nezapr�alo. Na�a akcia vyslovene prosila o g�l. Tentokr�t smeroval roh dom�cich od Weira na bli��iu �r�. S�pera sme si postr�ili. Dom�ci tentokr�t r�chlo zahrali vybojovan� roh, ale boli a� pr�li� zbrkl�. Fan��ikovia teraz skandovali meno Nikolu Krstovi�a, ktor� sa tie� nach�dza v Zlat�ch Moravciach napriek tomu, �e prestupuje do Lecce. Prv� roh v druhom dejstve v�ak patr� ViOnu. Weir zahral loptu k vzdialenej�ej �rdi, odkia� ju a� z br�nkovej �iary vykopol Pinto a neujala sa ani dor�ka. Aj v druhom pol�ase pokra�ujeme v na�ej aktivite. Prv� akcia n�m v�ak nevy�la. Za�al sa druh� pol�as. Cifranič končí na lavičke Zlatých Moraviec. S mužstvom v pred 5 dňami — Zlaté Moravce - Podbrezová 0:2. ViOn prebral po úspešnej záchrane živý chat. Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých ... FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | Detail zápasu FK Železiarne Podbrezová POD. sobota 07.11.2015, 17:00. Zelpo Arena. 2:2. (1:0). FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble ZMO. Góly. Domáci. Peter Gal Andrezly (4“). FC ViOn Zlaté Moravce - FK Železiarne Podbrezová 0:2 / pred 5 dňami — Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v 14. kole Niké ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce 2:0. Zlaté Moravce Podbrezová živý 11/11/2023 - Irish Dance pred 5 dňami — Zlaté Moravce Podbrezová živý 11/11/2023 19. 10. 2023 — Moravce naživo 29/07/2023 Aktuálne skóre FC ViOn Zlaté Moravce U19 vs ŠK Slovan[živý ... Najprv Andzouana bol vysunut�. Loptu vr�til sp� Gavri�ovi, ktor�ho poriadne prudk� strelu Sl�vik zvl�dol vyrazi�. Na�alej vytrvalo a slu�ne povzbudzuj� obidva fan��ikovsk� t�bory. Tak to m� vyzera�. Kr�sna atmosf�ra v Zlat�ch Moravciach. Ramadan nemal zl� my�lienku, ke� sa sna�il nahra� nepokryt�mu Gavri�ovi. Ch�bala v�ak o k�sok v��ia presnos��lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (�onka). Infarktov� situ�ciu sme pre�ili po pol hodine hry. Kedy na dvakr�t p�lil Weir, kde�to pri druhom zakon�en� ope�iatkoval na�e brvno! N�dejn� akciu sme si vypracovali op� my. Na jej konci z ostr�ho uhla poslal �tip�av� streli Gavri�, ale tesne minul. U� sme si aj vybojovali roh. DAC 1904Koniec z�pasu. Je koniec a my sa radujeme zo zasl��en�ho a d�le�it�ho v�azstva pri fantastickej div�ckej kulise. Boli sme dnes nebezpe�nej��, futbalovej�� aj kvalitnej��. Domov si tak berieme v�etky tri body. �akujeme za v�kony na trib�nach aj ihrisku. Po druhom z�pase v rade na ihrisku s�pera aj do tretice cestujeme mimo na�u p�du. Tentokr�t v r�mci 2. kola Slovnaft Cupu, ke� sa stretneme v atrakt�vnom region�lnom derby s Gab��kovom. V Nik� lige sa zase predstav�me v sobotu, kedy priv�tame Bansk� Bystricu. Futbal 2023 v TV naživo - program a zápasy I SatelitnáTV.sk 88%+17 min. Sport 2, 20:30, Naživo - Fotbal Lichtenštejnsko - Portugalsko, Kvalifikace na Euro 2024, premiéra, živě, ... Zlaté Moravce : Podbrezová živý prenos 11.11.2023 futbal pred 6 dňami — MŠK Žilina Železiarne Podbrezová prenos 5 novembra 2023 pred 6 dňami — [[[POZERAŤ TV===]'']] Zlaté Moravce Slovan prenos 1 októbra 30. 9 živý ... St�le je hor�co, a tak padla vhod aj ob�erstvovacia pauza. �lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (Mondek). �lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (Mo�ko). �o teraz zahodil Gavri� je neskuto�n�. Dostal prihr�vku do �estn�stky. Tam si v�borne polo�il br�niaceho hr��a, rovnako aj brank�ra, ale v tutovke a v bezprostrednej bl�zkosti mu nesadla lopta na kopa�ku. Csingerovi sa podaril �to�n� v�pad. Zlaté Moravce Skalica zápas živý 28 októbra 2023 Živý šport 28. 10. 2023 — Podbrezová Banská Bystrica zápas živý 27 októbra 2023 7. 10. pred 16 hodinami — 2023 — 2023 — FC Vion Zlate Moravce - Vrable vs MFK Skalica živý ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page